နတ်မလိုက်နိုင်

6 May 2019 - သီဟ(စခန်းသစ်)
သီဟ(စခန်းသစ်)/ဧရာဝတီ

Latest Cartoons

တကယ်ပြောင်းလဲသွားပါပြီ
တကယ်ပြောင်းလဲသွားပါပြီ
အကုသိုလ်ဖြစ်
အကုသိုလ်ဖြစ်
ရန်ကုန်မိုး
ရန်ကုန်မိုး
ဝဋ်ရှိသမျှ
ဝဋ်ရှိသမျှ
ဥုံဖွ
ဥုံဖွ
ဟတ်ပီးဘတ်ဒေး
ဟတ်ပီးဘတ်ဒေး
ဝိုင်းကြီးပတ်ပတ် ဒူဝေဝေ
ဝိုင်းကြီးပတ်ပတ် ဒူဝေဝေ
ကတိတွေ မထားချင်တော့ဘူး
ကတိတွေ မထားချင်တော့ဘူး
မြို့မှာတောင် မလာတာ
မြို့မှာတောင် မလာတာ
ရာဇဝတ်ဘေး ပြေးရင်လွတ်
ရာဇဝတ်ဘေး ပြေးရင်လွတ်
လုံးဝ လက်မခံဘူး
လုံးဝ လက်မခံဘူး
အားကိုးပါရစေ
အားကိုးပါရစေ