တောင်ကညို ပြိုတော့မယ်

25 April 2018 - မောင်မောင်ဖောင်တိန်
မောင်မောင်ဖောင်တိန်/ဧရာဝတီ

Latest Cartoons

ခေါက်ရိုးကျိုးသူများ
အပြိုင်အဆိုင်
ဘုရားသခင်လား လိုင်းခန်းလား
ခြ
ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်
ဘဝခြားကြသူများ
သိကြားမင်းလည်း မကယ်နိုင်
ပြောင်းနေပါပြီ
မျက်စိမှိတ်လည်း စိတ်ထဲစွဲကာမြင်
ကျွမ်းကျင်အဆင့်
ငါးကြီးတော့ တွေ့နေရပြီ
ရိုးရာ