ကိုဘလှ ယူဆသကဲ့သို့ ဘယ်အစိုးရ တက်တက် ကိုယ်လုပ်မှ ကိုယ်စားရတာ၊ ကိုယ့်လယ်ကိုယ်ပဲ ရိတ်နေ...
ဆက္ရန္...