၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ Irrawaddy.org
သတင်း

အနိုင်ရ NLDပါတီ၏ သမ္မတတင်မြှောက်ခွင့်နှင့် အစိုးရအဖွဲ့ ဖွဲ့ခွင့် အာဏာ

လတ်တလော NLD ပါတီသည် လွှတ်တော်အမတ်နေရာ ၃၃၃ ဦးကျော် အနိုင်ရရှိထား၍ သမ္မတတင်မြှောက်ခွင့်နှင့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းခွင့် ရရှိထားပြီဖြစ်သည်။


ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တွင် အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်နှင့် တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်စုစုပေါင်း ၆၆၄ နေရာရှိပါတယ်။

အမျိုးသားလွှတ်တော်တွင် အရပ်သားနှင့်တပ်မတော်သား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၂၂၄ ဦးရှိပါသည်။ အမျိုးသားလွှတ်တော်က ဒုတိယသမ္မတ ၁ ဦး တင်မြှောက်ရပါမည်။

ပြည်သူ့လွှတ်တော်တွင် အရပ်သားနှင့်တပ်မတော်သား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၄၄၀ ရှိပါတယ်။ ပြည်သူ့လွှတ်တော်က ဒုတိယသမ္မတ ၁ ဦး တင်မြှောက် ရပါမည်။

တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်သည် ပြည်သူ့လွှတ်တော်တွင် ၁၁၀ ဦး၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်တွင် ၅၆ ဦး စုစုပေါင်း ၁၆၆ ဦးရှိပါသည်။ တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များက ဒုတိသမ္မတ ၁ ဦးတင်မြှောက် ရပါမည်။

ဒုတိယသမ္မတ ၃ ဦးထဲမှ သမ္မတ ၁ ဦးကို ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရမည်ဖြစ်ပြီး လွှတ်တော်အမတ်အရေအတွက် ၆၆၄ တွင် အနည်ဆုံး ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော် အမတ်အရေအတွက် ၃၃၃ ဦး ပိုင်ဆိုင်ထားသော နိုင်ငံရေးပါတီက မိမိတင်မြှောက်လိုသူကို သမ္မတ တင်ခြင်းဖြင့် သမ္မတ တင်မြှောက်နိုင်သည်။

နိုင်ငံတော်သမ္မတသည် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၊ ပြည်နယ်/တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ကို ဥပဒေနှင့်အညီ ဖွဲ့စည်းခွင့်ရှိသည်။

လတ်တလော NLD ပါတီသည် လွှတ်တော်အမတ်နေရာ ၃၃၃ ဦးကျော် အနိုင်ရရှိထား၍ သမ္မတတင်မြှောက်ခွင့်နှင့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းခွင့် ရရှိထားပြီဖြစ်သည်။