ဆင်းရဲခြင်းဟာ ကလေးအလုပ်သမားများကို မွေးထုတ်ပေးနေ

မြန်မာနိုင်ငံက အန္တရာယ်ရှိတဲ့ လုပ်ငန်းခွင်မှာ လုပ်ကိုင်နေရတဲ့ ကလေးအလုပ်သမားများ / ဧရာဝတီ

Your Thoughts …

Recommended