သတင်းတို

သင်္ကြန် အတက်နေ့ ပုသိမ်၌ ကားမှောက်၊ ၄ ဦးသေဆုံး

This article has been converted from Zawgyi One to Unicode

ဧရာဝတီတိုင႙း ပုသိမ႙မြို့ ႘ချာင႙းသာ-ပုသိမ႙ ကားလမ႙း႘ပါ်ရှိ ႘ကျာက႙႘ချာင႙းကြီး တံတားအနီး၌ ယမန႙႘န့(သင်္ကြန႙အတက်) နံနက႙ပိုင႙းက ခရီးသည႙ တင႙ ကားတစီး တိမ႙း႘မှာက႙ပြီး လူ ၄ ဦး ႘သဆုံး၍ ၂၆ ဦး ဒဏ႙ရာ ပြင႙းထန႙စွာ ရရှိ႘ကြာင႙း သိရသည႙။ ကမ္ဘာ႘ကျာ႙ အမည႙ရှိယင႙း ခရီးသည႙တင႙ မှန႙လုံကား ႘ပါ်ပါ လူ ၆၀ ဝန႙းကျင႙မှ အမျိုးသမီး ၄ ဦး ႘သဆုံးခြင႙း ဖြစ႙႘ကြာင႙း၊ ထိုအမျိုးသမီး ၄ ဦး လုံးသည႙ ႘တာင႙တွင႙းကြီး မြို့မှ ဖြစ႙႘ကြာင႙း ယ႘န့ထုတ႙ မြန႙မာ့အလင႙း သတင႙းစာ၌ ႘ဖာ႙ပြထားသည႙။

Loading