ဝန်ကြီးများရုံးက ကျန်းမာရေး စင်တာ လုပ်ငန်း လိုင်စင် မရှိ၍ ပိတ်သိမ်းရမည်ဟု ဆို

ကျန်းမာရေး စင်တာ ဖွင့်ရန် စီစဉ်နေသော ရန်ကုန်မြို့က ဝန်ကြီးများရုံး / ထက်ဝေ / ဧရာဝတီ

Your Thoughts …

Recommended