ထိုင်းအတိုက်အခံအမတ်ကို ဥပကစ် တရားစွဲ

ထိုင်းအတိုက်အခံပါတီ Move Forward Party မှ ပါလီမန် ကိုယ်စားလှယ်ကို ရန်ဆီမန် ရုမ်း

Your Thoughts …

Recommended