ဗြိတိန်က ပိတ်ဆို့အရေးယူသည့် ဒေါ်ကျောက်ကြားရွှေ ဘယ်သူလဲ

ရန်ကုန်တွင် Puma Energy Asia Sun (PEAS) Company Ltd က လုပ်ဆောင်နေသည့် လောင်စာကန်များ။ PEAS မှ Shoon Energy Thilawa Terminal Company Ltd အဖြစ် နာမည်ပြောင်းထားသည့် ကုမ္ပဏီတွင် ဒေါ်ကျောက်ကြားရွှေက ဒါရိုက်တာ ဖြစ်သည် / ဧရာဝတီ

Your Thoughts …

Recommended