စက်မှုဇုန်လုပ်ငန်းများကို မီတာခ ၂ ဆကျော်တိုးကောက်၍ မီးပေးရန် စီစဉ်

မီတာခ ဆတိုးကောက်ပြီးမှ မီးမမှန်မှာကိုလည်း စိုးရိမ်နေကြသည် / ဧရာဝတီ

Your Thoughts …

Recommended