မြန်မာစစ်တပ် ပြိုလဲပျက်စီးသွားနိုင်သည်

၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၇ ရက်နေ့က ကျင်းပသော တပ်မတော်နေ့အခမ်းအနား / AFP

Your Thoughts …

Recommended