ရွှေတြိဂံ မူးယစ်ဆေးဝါး တရားမဝင် ရောင်းဝယ်မှုတွင် အစိုးရ အရာရှိများ ပါဝင်ပတ်သက်မှု

GIJN အတွက် နိုဂျာဒေါင်း ဘွန်ပရာဆတ် က ဖန်တီးသည်။

Your Thoughts …

Recommended