ဧရာဝတီမြစ်ဘေးက အုတ်ဖုတ်သူများ

19 January 2017
မိသားစု အများစုမှာ ဝင်ငွေက နည်းပါးပြီး စားစရိတ်က ကြီးမြင့်နေသည့်အတွက် မိသားစုဝင် အားလုံး အလုပ်လုပ် ကြရသည်။
View Photo Essay

Latest Photo Essays

Latest Photos