မ်ိဳးမင္းစိုး
တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ႏွင္႔ ဇနီးသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ရွိ ဘာသာေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ားသို႔ သြားေရာက္ၿပီး တပ္မေတာ္ ၾကည္၊ ေရ၊ ေလ၊ မိသားစုမ်ားမွ လႉဒါန္းျခင္းမ်ားကို စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္ တြင္ ျပဳလုပ္ရာ ဒဂံုၿမိဳ႔နယ္၊ ဇီ၀ကလမ္းရွိ ဇဖရ္ရွား ဒရ္ဂါသို႔ လည္းသြားေရာက္လႉဒါန္းခဲ့သည္။

Latest Photos