ဟိန်းထက်
ပင်လယ်လိပ် ထိန်းသိမ်းရေး အဓိကစခန်းတခုဖြစ်သော ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ဟိုင်ကြီးကျွန်းမြို့နယ်ရှိ သမီးလှ ကျွန်းစခန်းတွင် တွေ့ရသော ပြင်သာလိပ်တကောင်အား ထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတာဝန်ရှိသူများမှ အရွယ်အစား တိုင်းတာနေစဉ်။

Latest Photos