ျမန္မာသည္ အေမရိကန္၏ "အလားအလာရွိေသာ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္"

Hits:147
1   | |

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ထြန္းေနပါက ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအတြက္ “အေရးပါေသာ အလားအလာရွိသည့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္”ျဖစ္လာမည္ဟု အေမရိကန္ သမၼတ အိမ္ျဖဴေတာ္ရွိ  မဟာဗ်ဴဟာ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသား လုံျခဳံေရး လက္ေထာက္ အၾကံေပး မစၥတာ ဘန္႐ုဒ္က သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာဆိုသည္။ ပထဝီအေနအထားအရ အေရးပါျခင္း၊ သဘာဝ သယံဇာတမ်ား ေပါႂကြယ္ဝျခင္း၊ ထူးခြၽန္ထက္ျမက္ေသာ ျပည္သူလူထုမ်ားရွိျခင္းတို႕ကို အေမရိကန္က အေလးထားေၾကာင္းႏွင့္ ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ေရးခရီးအစတြင္ အေမရိကန္တို႕အေနျဖင့္ အားေပးကူညီရန္ အသင့္ျဖစ္ေနေၾကာင္းလည္း ဆိုသည္။


One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  1. We feel very sorry to read this message from US White House. Their remark said Myanmar has good and strategic geographical location, wealth of natural resources and possesses talented hardworking people. What else you need to make a country wealthy and having respectful position in the world.
    If so, who had made our country to become one of the poorest countries in the world during 2 – 3 decades. They should understand themselves, change their minds and stay where they belong with dignity and sympathy to the people they had disappointed.