အင်တာဗျူး - ထွန်းထွန်း
ရိုက်ကူး/တည်းဖြတ် - ကျော်သူရ
">
အင်တာဗျူး - ထွန်းထွန်း
ရိုက်ကူး/တည်းဖြတ် - ကျော်သူရ