န၀တ ျပဌာန္းခဲ့သည့္ ဥပေဒ အမွတ္ ၅/၉၆ ႐ုပ္သိမ္း

Hits:750
0   | |

ယခင္ ႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕က ျပဌာန္းခဲ့သည့္ ဥပေဒအမွတ္ ၅/ ၉၆၊ ႏိုင္ငံေတာ္ တာ၀န္ကို တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းစြာ စနစ္တက် လႊဲေျပာင္းေပးေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသား ညီလာခံလုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ေရး တို႔ကို ေႏွာင့္ယွက္ ဆန္႔က်င္ျခင္းမွ ကာကြယ္သည့္ ဥပေဒအား ႐ုပ္သိမ္းသည့္ ဥပေဒ တရပ္ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒ အမွတ္ ၁ ျဖင့္ ဇန္န၀ါရီ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ျပဌာန္း လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *