ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ စီမံကိန္းအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပမည္

Hits:808
0   | |

ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရိွ ေရနံကုမၸဏီမ်ား၊ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႔ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား နားလည္ သေဘာေပါက္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ရခိုင္ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕က အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲ တခု ကို ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ လိပ္ခေမာ္ေက်းရြာတြင္ ယေန႔နံနက္မွ စ၍ ၃ ရက္ၾကာ က်င္းပမည္ဟု သတင္းရရွိသည္။ ေက်ာက္ျဖဴ၊ ရမ္းၿဗဲ ႏွင့္ ပေဒးကၽြန္း အေျခစိုက္ လူငယ္ႏွင့္လူမႈေရး အသင္းအဖြဲ႔ မ်ားမွ တဖြဲ႔လွ်င္ သံုးဦးစီ တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးၾကမည္ ျဖစ္သည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *